ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ
GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Hệ thống “Dịch vụ hành chính công” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NĂM 2018
Kết quả giải quyết hồ sơ tỉnh Hà Giang đến ngày 22/02/2018
37.9% 10.3%
Giải quyết trước hạn Giải quyết đúng hạn
44.0% 7.8%
Chưa giải quyết Giải quyết quá hạn
Tiếp nhận: 9487 hồ sơ, Trực tuyến 0 hồ sơ Giải quyết: 5308 hồ sơ
THỐNG KÊ
Chọn huyện:      
THỐNG KÊ SỞ/BAN/NGÀNH
THỐNG KÊ HUYỆN/TP/TX
THỐNG KÊ XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN