ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG
 
SĐT hỗ trợ kỹ thuật: 02193.860.661 - Số ĐT hỗ trợ dịch vụ công: 02193.503.888
HỆ THỐNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Điện thoại: 0219.3866.204 ; Fax: 0219.3866.204

Email: vpubnd@hagiang.gov.vn