THÔNG TIN LIÊN HỆ - ĐỊA CHỈ TRUY CẬP DỊCH VỤ CÔNG ĐƠN VỊ

SỞ TÀI CHÍNH
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ XÂY DỰNG
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ NỘI VỤ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ CÔNG THƯƠNG
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ NGOẠI VỤ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ Y TẾ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
THANH TRA TỈNH
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ TƯ PHÁP
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
BAN DÂN TỘC
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
CÔNG AN TỈNH
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
CỤC THUẾ TỈNH
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
Chọn huyện:
UBND XÃ BẢN DÍU
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ BẢN NGÒ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ CỐC RẾ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ CHẾ LÀ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ CHÍ CÀ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ NÀ CHÌ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ NÀN MA
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ NÀN SỈN
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ TẢ NHÌU
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ THU TÀ
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
UBND XÃ XÍN MẦN
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SĐT hỗ trợ kỹ thuật: 02193.860.661 - Số ĐT hỗ trợ dịch vụ công: 02193.503.888