NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 25/01/2018

Hướng dẫn số 2197/SKH&ĐT-HD V/v hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ Tải về tại đây

V/v hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ Tải về tại đây
Ngày 02/11/2017

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 1166/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Chi tiết tải về tại liên kết sau:

1. Quyết định 

2. Phục lục

Ngày 26/09/2016

Số 01/QĐ-TTHCC Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang

Số 01/QĐ-TTHCC Quyết định ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang.

Tải về tại đây.

12345
SĐT hỗ trợ kỹ thuật: 02193.860.661 - Số ĐT hỗ trợ dịch vụ công: 02193.503.888