NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 02/11/2017

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 1166/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Chi tiết tải về tại liên kết sau:

1. Quyết định 

2. Phục lục