NỘI DUNG TIN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 31/08/2016

Quy trình nội bộ mẫu

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ CƠ QUAN

           Khi xây dựng quy trình cụ thể cho từng công việc cần căn cứ vào tính chất, nội dung của công việc để xác định thời gian thực hiện của các bước. Các bước chi tiết có thể thêm bớt cho hù hợp.        

1. Tiếp nhận hồ sơ (Một cửa - a giờ)

1.1. Mời khách ngồi vào ghế

1.2. Đón nhận hồ sơ của khách

1.3. Kiểm tra hồ sơ

           Tùy theo tính chất từng hồ sơ, có thể thực hiện Bước 3.1 ngay từ bước này.

1.3.1. Nếu không đúng thẩm quyền, hướng dẫn khách hàng đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

1.3.2. Nếu chưa đủ thành phần hồ sơ, viết phiếu hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ.

1.3.3. Nếu đủ thành phần hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

1.3.4. Chuyển hồ sơ công việc trên phần mềm và hồ sơ giấy về cơ quan bàn giao cho bộ phận đầu mối (Lãnh đạo phòng) trong cơ quan để giải quyết.

2. Phân việc (Lãnh đạo phòng - b giờ)

2.1. Giao người đầu mối giải quyết, người phối hợp

3. Xử lý (Chuyên viên - c ngày)

3.1. Kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng hồ sơ (d ngày)

Căn cứ điều kiện thực tế và cơ sở pháp lý, tính chất và nội dung của từng loại thủ tục để quyết định việc áp dụng bước này.

3.1.1. Hồ sơ chưa đạt tiêu chuẩn, chất lượng: Soạn thảo nội dung đề nghị khách hàng bổ sung thông tin, chỉnh sửa trình lãnh đạo phòng duyệt.

3.1.2. Hồ sơ không đạt tiêu chuẩn để giải quyết: Soạn thảo nội dung thông báo trả hồ sơ, trình lãnh đạo phòng duyệt.

3.2. Xử lý (e ngày)

3.2.1. Nếu có những nội dung cần khách hàng phải tiếp tục hoàn thiện thì tổng hợp các nội sung cần hoàn thiện, trình lãnh đạo phòng duyệt.

3.2.2. Nếu hồ sơ thuộc diện phối hợp các với cơ quan khác thì soạn thảo nội dung đề nghị và chuẩn bị hồ sơ gửi cơ quan phối hợp, trình lãnh đạo phòng duyệt.

3.2.3. Nếu không có vướng mắc: Tổng hợp, hoàn thiện nội dung gải quyết, trình lãnh đạo phòng duyệt.

4. Duyệt hồ sơ (Lãnh đạo phòng - f ngày)

4.1. Đồng ý:

4.1.1. Ký duyệt (Trên phần mềm hoặc giấy), chuyển một cửa.

4.1.2. Trình lãnh đạo sở ký

4.2. Không đồng ý: Có ý kiến, chuyển lại chuyên viên yêu cầu giải quyết tiếp.

5. Phê duyệt (Lãnh đạo sở - g ngày)

5.1. Đồng ý: Chuyển một cửa phát hành.

5.2. Không đồng ý: Có ý kiến, chuyển lại lãnh đạo phòng yêu cầu giải quyết tiếp.

5.3. Không giải quyết: Kết thúc quy trình

6. Phát hành (Một cửa - h ngày)

6.1. Chuyển kết quả đến các địa chỉ đã được xác định.

6.2. Chuyển hồ sơ vào lưu trữ.

6.3. Vào sổ phát hành (Nếu không tự động)

Kết thúc quy trình chung