DANH SÁCH TIN
 
Hướng dẫn số 2197/SKH&ĐT-HD V/v hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ Tải về tại đây
Ngày 25/01/2018
V/v hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ Tải về tại đây
Hướng dẫn số 2197/SKH&ĐT-HD V/v hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ Tải về tại đây Xem thêm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày 02/11/2017
Quyết định 1166/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Giang Xem thêm
Hướng dẫn xây dựng quy trình giải quyết thủ tục
Ngày 31/08/2016
Bổ sung một số thông tin làm rõ các bước thực hiện
Hướng dẫn xây dựng quy trình giải quyết thủ tục Xem thêm
Quyết định 1020/QĐ-UBND
Ngày 30/08/2016
Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chinshc ông tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Quyết định 1020/QĐ-UBND Xem thêm
Quyết định 1021/QĐ-UBND
Ngày 30/08/2016
Về việc thành lập Trung tâm Hành chính ông tỉnh Hà Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Quyết định 1021/QĐ-UBND Xem thêm
Quyết định 1445/QĐ-UBND
Ngày 30/08/2016
Ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Luật Đầu tư
Quyết định 1445/QĐ-UBND Xem thêm
Quyết định 2431/UBND-HCC
Ngày 30/08/2016
V/v Thực hiện cơ chế một cửa tại trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang
Quyết định 2431/UBND-HCC Xem thêm
Báo cáo 270/BC-VPUBND
Ngày 30/08/2016
Báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm hành chính công
Báo cáo 270/BC-VPUBND Xem thêm
12