CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)     Mức độ 3

Lĩnh vực

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

a.  Trình tự thực hiện:

      - Bước 1: Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện.

- Bước 2: Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên.

- Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết định thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau:

(1) Thông báo về việc giải thể tới Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

(2) Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn của liên hiệp hợp tác xã;

(3) Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã tại cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.

- Bước 4: Sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể gửi 01 bộ bồ sơ về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã tới Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư  (Số 188, đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

- Bước 5: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

      - Khi tiếp nhận hồ sơ,  Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã đảm bảo tính hợp lệ.

      - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể,  Phòng Đăng ký kinh doanh ra xác nhận về việc giải thể của liên hiệp hợp tác xã và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh); ra thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã;

      - Khi nhận giấy xác nhận về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ và ngày nghỉ):

+ Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút

+ Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h00 phút

      b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua địa chỉ thư điện tử.

      c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

      - Thành phần hồ sơ:

      1. Thông báo về việc giải thể hợp tác xã;

      2. Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể;

      3. Biên bản hoàn thành việc giải thể;

      4. Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của liên hiệp hợp tác xã;

      5.  Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của liên hiệp hợp tác xã;

      6. Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;

      7.  Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã.

      - Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)

      d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

      e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

      f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

      - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

      - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

      - Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh

      g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận về việc giải thể của liên hiệp hợp tác xã; quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;  thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã.

      h. Lệ phí: Không có

      i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc giải thể hợp tác xã (Phụ lục I-13) Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

      j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

      k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

      - Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

      - Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

      - Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Thông báo về việc giải thể hợp tác xã; Bắt buộc 0 0 0
2 Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể Bắt buộc 0 0 0
3 Biên bản hoàn thành việc giải thể; Bắt buộc 0 0 0
4 Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của liên hiệp hợp tác xã; Bắt buộc 0 0 0
5 Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của liên hiệp hợp tác xã; Bắt buộc 0 0 0
6 Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; Bắt buộc 0 0 0
7 Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã. Bắt buộc 0 0 0