CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực Dược và Mỹ phẩm

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

a) Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế (Bộ phận một cửa) số nhà 338, đường Nguyễn Trãi- tổ 10 phường Nguyễn Trãi, thành Phố Hà Giang.

          Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

          Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu những nội dung chưa đầy đủ, hợp lệ tới cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm bằng cách giữ nguyên số của Giấy chứng nhận lần đầu, ghi rõ Điều chỉnh lần thứ mấy, ngày Điều chỉnh, lý do Điều chỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Y tế Hà Giang hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ bao gồm:

          - Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

- Giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất mỹ phẩm.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng nghiệp vụ Dược

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

          h) Lệ phí: Chưa quy định

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm- mẫu số 04(Ban hành kèm theo Nghị định số 93/20016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ)

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

            Áp dụng đối với trường hợp cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng có thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi).

    l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

          - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

          - Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

          - Quyết định số 4708/QĐ-BYT ngày 31/8/2016 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm- mẫu số 04(Ban hành kèm theo Nghị định số 93/20016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 Giấy tờ chứng minh sự thay đổi Bắt buộc 0 0 0