CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực Y tế Dự phòng

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

a) Trình tự thực hiện

          Bước 1: Người có nguyện vọng làm nhân viên tiếp cận cộng đồng (NVTCCĐ) tự nguyện viết đơn đề nghị cấp Thẻ và nộp cho người đứng đầu chương trình, dự án.

          Bước 2: Người đứng đầu chương trình, dự án lập danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng và gửi danh sách này kèm theo đơn tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng về Công an xã, phường, thị trấn (sau đây viết gọn là Công an cấp xã) nơi người đó đăng ký thường trú hoặc tạm trú để đề nghị xác nhận về nhân thân của những người đó.

          Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp Thẻ và danh sách những người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng do người đứng đầu chương trình, dự án gửi đến, Công an cấp xã xem xét để xác nhận về nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú và các nội dung sau:

          - Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và tự nguyện làm NVTCCĐ.

          - Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở  giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

          Trường hợp không xác nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

          Bước 4: Sau khi nhận được giấy xác nhận về nhân thân của Công an cấp xã, người đứng đầu chương trình, dự án hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp Thẻ gửi đến Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.

          Bước 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm NVTCCĐ. Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp.

          * Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

          + Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

          + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

          b) Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới tới Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp thẻ có dán ảnh 4cm X 6cm;

          - 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của người đăng kí làm NVTCCĐ;

          - Giấy xác nhận nhân thân người đăng kí làm NVTCCĐ;

          - Danh sách người được tuyển chọn làm NVTCCĐ có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án.

          - Công văn đề nghị cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm NVTCCĐ của người đứng đầu chương trình, dự án.

          * Số lượng hồ sơ : 01( bộ)

          d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang.

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có): Không

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang

          - Cơ quan phối hợp:  Không

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng.

          h) Lệ phí:  không

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

          - Mẫu số 02: Đơn đề nghị cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng thẻ nhân viên y tế tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV)

          - Mẫu số 04: Giấy xác nhận nhân thân (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng thẻ nhân viên y tế tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV)

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

          Tiêu chuẩn của người được cấp thẻ NVTCCĐ:

          - Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng;

          - Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bàn án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thi trấn.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ lục hành chính

          - Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

          - Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

          - Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

          - Quyết định số 4695/QĐ-BYT về Y tế ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 Giấy xác nhận nhân thân Bắt buộc 0 0 0 Tải file