CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng     Mức độ 2

Lĩnh vực

Lĩnh vực Y tế Dự phòng

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

a) Trình tự thực hiện

          Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Thẻ bị mất, hỏng và trong thời hạn 01 tháng, trước khi Thẻ hết hạn sử dụng, nhân viên tiếp cận cộng đồng phải làm đơn đề nghị cấp lại Thẻ và gửi người đứng đầu chương trình, dự án;

          Bước 2: Người đứng đầu chương trình, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ và gửi về Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Tổ , phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.

          Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống IIIV/AIDS phải ban hành quyết định cấp lại Thẻ cho nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo Mẫu số 05). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp.

          * Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

          + Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

          + Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

          b) Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Địa chỉ: Tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ

          * Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp lại Thẻ có dán ảnh 4cm X 6cm, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại Thẻ (theo quy định tại Mẫu số 03);

          - 02(hai)  ảnh cỡ 2cm x 3cm của nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ;

          - Danh sách nhân viên tiếp cận cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án.

          * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

          d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện ( nếu có): Không

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang

          - Cơ quan phối hợp:  Không

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

          h) Lệ phí : không

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

          - Mẫu 03: Đơn đề nghị cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng thẻ nhân viên y tế tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV)

          - Mẫu 04: Giấy xác nhận nhân thân (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20/01/2010 Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng thẻ nhân viên y tế tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV)

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

          - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

          - Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ờ người (HIV/AIDS);

          - Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

          - Quyết định số 4695/QĐ-BYT về Y tế ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp lại Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Bắt buộc 0 0 0 Tải file
2 Giấy xác nhận nhân thân Bắt buộc 0 0 0 Tải file