HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 263 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Chuyển xếp lương khi chuyển ngạch, nâng ngạch với cán bộ, công chức cấp xã TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Thủ tục thực hiện hỗ trợ thi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Tặng danh hiệu thôn, bản, làng, tổ dân phố văn hóa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 Tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Quỹ tự giải thể TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Đổi tên quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
15 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12345678910...Cuối