HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 44 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Gia hạn giấy phép xây dựng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Cấp lại giấy phép xây dựng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Điều chỉnh giấy phép xây dựng. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở (nhóm B, C) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Thẩm định, thẩm định lại và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Thủ tục Kiểm tra xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp giấy xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Thủ tục Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
123