HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 97 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Thủ tục test TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 tets TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Cấp CMND TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Thông báo cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Phê duyệt phương án chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 4 Đăng nhập
7 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 4 Đăng nhập
8 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PC&CC đối với các dự án, công trình quy định tại phục lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
15 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
1234567