HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 47 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Công bố sử dụng dấu định lượng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxit hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo phân cấp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
1234