HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 107 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cảu thương nhân nước ngoài tại Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12345678