HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 46 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 2
2 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 2
3 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Mức độ 2
4 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
15 Xét cấp kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
1234