HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 74 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12345