HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 70 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Cấp lại Giấy phép lái xe TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12345