HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 157 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hỏng) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12345678910...Cuối