HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 134 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (T7/2017) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoat động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp, doanh nghiệp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (T7/2017) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
123456789