HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 76 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Gia hạn hoạt động đối với tổ chức thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở các huyện, thành phố trong tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi huyện, thành phố TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trong tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
123456