HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 8 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập