HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 84 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Thủ tục cấp giấy khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
2 Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Cấp lại Giấy phép tài nguyên nước TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
7 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
8 Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
9 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
10 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
11 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
12 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
13 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
14 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
15 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
123456