HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 78 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
2 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
3 Thôi quốc tịch Việt Nam (Công dân Việt Nam cư trú trong nước) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
4 Trở lại quốc tịch Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
5 Nhập quốc tịch Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 3 Đăng nhập
6 Chấm dứt hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
7 Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
8 Ký kết hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
9 Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
10 Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
11 Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên (cấp tỉnh) SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
12 Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
13 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (cấp tỉnh) SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
14 Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
15 Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý SỞ TƯ PHÁP Mức độ 3 Đăng nhập
123456