HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 158 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
15 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12345678910...Cuối