HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 193 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNMỨC ĐỘGỬI HỒ SƠ
1 Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
2 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
3 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
4 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
5 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
6 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
7 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
8 Thủ tục quỹ tự giải thể TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
9 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
10 Thủ tục đổi tên quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
11 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại khi bị tạm đình chỉ hoạt động TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
13 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
14 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
15 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Mức độ 2
12345678910...Cuối