TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 11 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 BDT.BX-BDT2017-0013 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
2 BDT.BX-BDT2017-0012 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
3 BDT.BX-BDT2017-0011 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
4 BDT.BX-BDT2017-0010 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
5 BDT.BX-BDT2017-0009 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
6 BDT.BX-BDT2017-0008 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
7 BDT.BX-BDT2017-0007 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
8 BDT.BX-BDT2017-0005 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Hồ sơ bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS Lê Minh Tân
9 BDT.BX-BDT2017-0004 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Lê Minh Tân
10 BDT.BX-BDT2017-0003 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bình chon xét công nhận gười có uy tín Lê Minh Tân
11 BDT.BX-BDT2017-0002 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Bình chọn, xét công nhận người có uy tín huyện Mèo Vạc Lê Minh Tân