TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 32 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 SCN.BX05-SCN2018-0003 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Nguyễn Thị Hạnh
2 SCN.BX05-SCN2018-0002 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Cấn Xuân Hanhj
3 SCN.BX05-SCN2018-0001 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Nguyễn Văn Sáng
4 SCN.BX02-SCN2017-0004 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Hoàng Thị Châm
5 SCN.BX07-SCN2017-0015 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Phan Xuân Thủy
6 SCN.BX02-SCN2017-0003 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Phan Xuân Thủy
7 SCN.BX07-SCN2017-0014 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đỗ Văn Cảnh
8 SCN.BX06-SCN2017-0007 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đỗ Văn Cảnh
9 SCN.BX05-SCN2017-0002 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Đỗ Văn Cảnh
10 SCN.BX07-SCN2017-0013 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đỗ Văn Cảnh
11 SCN.CN01-SCN2017-0002 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Phan Văn Mạnh
12 SCN.CN01-SCN2017-0001 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Phan Văn Mạnh
13 SCN.BX06-SCN2017-0006 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Nguyễn Thị Giang
14 SCN.BX07-SCN2017-0012 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Nguyễn Thị Giang
15 SCN.BX07-SCN2017-0011 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Đỗ Văn Cảnh
123