TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1325 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 NCC2017-01-SLD2017-0020 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 49 Ly Thị Máy (Sùng Chúng Vư)
2 SLD.DN05-SLD2017-0029 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Đề nghị hưởng chế độ đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH Lô Thanh Hóa
3 SLD.NCC09-SLD2017-0055 Giải quyết hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Đề nghị hưởng MTP theo NĐ150 Cao Thị Lâm (Trần Minh Thông)
4 SLD.NCC26-SLD2017-0389 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Nguyễn Thị Lim (Nguyễn Thế Lẫm)
5 SLD.NCC26-SLD2017-0388 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Đặng Văn Giàu (Đặng Văn Bình)
6 SLD.NCC26-SLD2017-0387 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Đặng Văn Vinh (Đặng Văn Minh)
7 SLD.NCC26-SLD2017-0386 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Ly Thị Hờ (Sùng Nhìa Sò)
8 SLD.NCC26-SLD2017-0385 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Hầu Thị Sinh (Giàng Nhìa Súng)
9 SLD.NCC26-SLD2017-0384 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Thào Mí Giàng (Thào Vạn Sinh)
10 SLD.NCC26-SLD2017-0383 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Thào Mí Sính (Thào Nhìa Thùng)
11 SLD.NCC26-SLD2017-0382 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Ngô Quang Quả (Vừ Chá Páo)
12 SLD.NCC26-SLD2017-0381 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng MTP theo QĐ 62 Vương Văn Phong (Vương Văn Minh)
13 SLD.NCC26-SLD2017-0380 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo QĐ 62 Hoàng Văn Thủy
14 SLD.NCC26-SLD2017-0379 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo QĐ 62 Nông Văn Tiến
15 SLD.NCC78-SLD2017-0284 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Đề nghị hưởng ưu đãi khi NCC từ trần Kíang Văn Dầu (Kíang Văn Đòng)
12345678910...Cuối