TRA CỨU HỒ SƠ
Tìm kiếm hồ sơ
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH HỒ SƠ    (Tổng số: 1500 hồ sơ)
STTMÃ HỒ SƠTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN CHI TIẾTKHÁCH HÀNG
1 VL-DVVL-SLD2018-0001 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ Sơ thử nghiệm Hồ Sơ thử nghiệm
2 SLD.NCC26-SLD2018-0053 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Nguyễn Văn Thành
3 SLD.NCC26-SLD2018-0052 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Phạm Thị Hoa
4 SLD.NCC26-SLD2018-0051 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Nguyễn Thị Hoa
5 SLD.NCC26-SLD2018-0050 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Nguyễn Thị Thắm
6 SLD.NCC26-SLD2018-0049 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Đỗ Thị Nhuệ
7 SLD.NCC26-SLD2018-0048 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ 1 lần theo QĐ 62 Nguyễn Thị Huê
8 SLD.NCC26-SLD2018-0047 Trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-Pu-Chi-A, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc và giải quyết hưởng mai táng phí đối với thân nhân khi đối tượng từ trần. Đề nghị hưởng chế độ MTP theo QĐ 62 Mai Thị Kim Oanh (Nguyễn Văn Bằng)
9 SLD.NCC09-SLD2018-0008 Giải quyết hưởng mai táng phí đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Đề nghị hưởng chế độ MTP theo NĐ 150 Nguyễn Văn Nguyên (Nguyễn Văn Phát)
10 SLD.NCC78-SLD2018-0042 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Nguyễn Văn Ngương (Nguyễn Thị Đán)
11 SLD.NCC78-SLD2018-0041 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Hoàng Văn Hình (Sằm Thị Phúc)
12 SLD.NCC78-SLD2018-0040 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Phạm Thị Toán (Nguyễn Văn Vân)
13 SLD.NCC78-SLD2018-0039 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Hứa Văn Hùng (Nông Thị Sén)
14 SLD.LDVL01-SLD2018-0003 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (T7/2017) Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài Vũ Hương Giang
15 SLD.NCC78-SLD2018-0038 NCC: Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Đề nghị hưởng chế độ ưu đãi khi NCC từ trần Hoàng Văn Vịnh (Hoàng Thị Tuể)
12345678910...Cuối