GIỚI THIỆU VỀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG
“CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ GIANG” xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng tích hợp để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách minh bạch, hiệu quả và nhất quán theo cơ chế “một cửa liên thông”.
NỘI DUNG TIN
Ngày 29/07/2021

Công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến TTHC, quản trị các Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Thực hiện Công văn số 3032/UBND-PVHCC ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Trung tâm Phục vụ hành chính công cử CCVC và công khai số điện thoại, Email để hướng dẫn, giải đáp các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến TTHC, quản trị các Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, cụ thể:

1. Ông: Nguyễn Đức Mạnh – PGĐ Trung tâm PVHCC; số ĐT: 0219.502888; Email: ndmanh.vpubnd@hagiang.gov.vn

Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn:

- Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

- Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân của một cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận Một cửa.

- Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính có liên quan với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa.

- Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến.

- Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

2. Ông: Nguyễn Tiến Điệp – Chuyên viên Trung tâm PVHCC; số ĐT: 0219.503888; Email: ntdiep.vpubnd@hagiang.gov.vn

Thực hiện hướng dẫn:

- Công tác quản trị các Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh và Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- Nội dung, quy trình giải quyết TTHC trên Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa tỉnh.

- Nghiệp vụ nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công trân trọng thông báo!

Ngày 17/07/2021

Tài liệu HD chứng thực điện tử, DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và Hệ thống thông tin báo cáo

Tài liệu HD chứng thực điện tử, DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến và Hệ thống thông tin báo cáo
Ngày 15/07/2021

Thông báo số 122/TB-UBND ngày 12/7/2021

Thông báo tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, cấp huyện) tỉnh Hà Giang năm 2020
12345678910...Cuối