THÔNG TIN LIÊN HỆ - ĐỊA CHỈ TRUY CẬP DỊCH VỤ CÔNG ĐƠN VỊ

SỞ TÀI CHÍNH
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ XÂY DỰNG
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ NỘI VỤ
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ CÔNG THƯƠNG
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
THANH TRA TỈNH
Điện thoại: 0
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ NGOẠI VỤ
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ Y TẾ
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
SỞ TƯ PHÁP
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
BAN DÂN TỘC
Điện thoại:
Email: quantri
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
CÔNG AN TỈNH
Điện thoại:
Email:
Fax:
>> Truy cập hệ thống <<
Chọn huyện: