CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ     Mức độ 4

Lĩnh vực

Người có công

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục: 2.000940

Tên thủ tục: Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

1. Cấp thực hiện: Cấp bộ, Cấp tỉnh.

2. Lĩnh vực: Người có công.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi hồ sơ TTHC:

Đại diện thân nhân người hy sinh lập hồ sơ theo quy định, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người hy sinh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm gửi hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

02

Trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước thì phải kèm theo giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, UBND cấp xã đề nghị Hội Cựu chiến binh và Hội Người cao tuổi cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận liệt sĩ (trường hợp người hy sinh là Thanh niên xung phong đề nghị có thêm ý kiến bằng văn bản của Hội cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc Thanh niên xung phong cùng cấp); niêm yết công khai danh sách tại cấp thôn, xóm nơi cư trú của người hy sinh trước khi tham gia quân đội, công an; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để lấy ý kiến của nhân dân. Thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 15 ngày. Lập Biên bản kết quả niêm yết công khai.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tổ chức họp Hội đồng xác nhận người có công để xét duyệt, lập biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ (Mẫu BB-LS) đối với trường hợp được nhân dân đồng thuận, không có khiếu nại, tố cáo. Gửi biên bản họp Hội đồng, biên bản niêm yết công khai, văn bản tham gia ý kiến của các Hội kèm theo giấy tờ, hồ sơ quy định đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

02

Danh sách đề nghị công nhận liệt sĩ

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

03

Biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

04

Biên bản niêm yết công khai

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

05

Văn bản tham gia ý kiến của các Hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

06

Hồ sơ tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo xác nhận người có công để xét duyệt từng hồ sơ; lập biên bản xét duyệt.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ biên bản xét duyệt, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy báo tử đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền.

Trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp giấy báo tử thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP (người hy sinh là Thanh niên xung phong nếu thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý thì chuyển hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải để cấp giấy báo tử, nếu thuộc các cơ quan, đơn vị khác quản lý thì chuyển đến Sở Nội vụ): Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Nội vụ xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy báo tử.

Chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Tờ trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

02

Biên bản xét duyệt của Ban Chỉ đạo xác nhận người có công

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

03

Giấy báo tử

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

04

Hồ sơ tiếp nhận tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

02

Dự thảo công văn đề nghị gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản giấy

Văn bản điện tử

01

03

Hồ sơ tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải có công văn đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang, Bộ Giao thông vận tải.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải

 

Choose an item.

Choose an item.

01

02

Hồ sơ tiếp nhận của đối tượng

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, lập tờ trình và danh sách trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả cho thân nhân người hy sinh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật:

+ Thời gian giải quyết tại địa phương: Chưa quy định rõ.

+ Thời gian giải quyết tại trung ương: Không quy định.

- Theo thực tế tại địa phương:

+ Thời gian giải quyết tại địa phương: 80 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian giải quyết tại trung ương: Không quy định.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng LĐTBXH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc Thanh niên xung phong, đại diện cơ quan quân sự, công an cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự, công an.

- Cơ quan có thẩm quyền: Thủ tướng Chính phủ.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 + Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.

+ Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng

- Quyết định số 1734 /QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - TBXH.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ Bắt buộc 1 0 0 Tải file
2 Trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước thì phải kèm theo giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ Bắt buộc 1 0 0