CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"     Mức độ 2

Lĩnh vực

Khen thưởng

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục: 2.001190

Tên thủ tục: Xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh.

2. Lĩnh vực: Khen thưởng.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi hồ sơ TTHC:

Thân nhân đối tượng gửi hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm gửi hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Bản khai cá nhân của đối tượng

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Giấy ủy quyền

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:

- Bằng Tổ quốc ghi công;

- Giấy chứng nhận thương binh.

Trường hợp không lưu giữ được giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, có đơn gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận.

 

Bản sao văn bản giấy được chứng thực

Văn bản điện tử được ký số

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

Bước 1: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến thân nhân đối tượng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã họp xét duyệt, lập hồ sơ, báo cáo UBND cấp huyện qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; trường hợp hồ sơ không hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do: trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, báo cáo UBND cấp huyện, gửi hồ sơ tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do: trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Tờ trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, báo cáo UBND cấp tỉnh; trường hợp hồ sơ không hợp lệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do: trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại TTPVHCC

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ); trường hợp hồ sơ không hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do: trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại TTPVHCC

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ra Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ Nội vụ.

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 6: Hồ sơ được chuyển về cấp tỉnh. để trả kết quả cho thân nhân đối tượng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích và qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng đã đăng ký.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: 50 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Theo thực tế tại địa phương: 50 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thân nhân đối tượng.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Nội vụ, Lao động - Thương binh xã hội các cấp huyện, tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Cơ quan có thẩm quyền: Chủ tịch nước.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đã là liệt sỹ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Không thuộc các trường hợp sau: Phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị tòa án xét xử bằng hình thức hình phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo).

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của UBTV Quốc hội

- Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

- Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ Quốc phòng công bố bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Bằng Tổ quốc ghi công Bắt buộc 0 1 0
2 Giấy chứng nhận thương binh Bắt buộc 0 1 0
3 Trường hợp không lưu giữ được giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, có đơn gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận. Bắt buộc 1 0 0
4 Bản khai cá nhân của đối tượng Bắt buộc 1 0 0 Tải file
5 Giấy ủy quyền Bắt buộc 1 0 0 Tải file