CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng     Mức độ 4

Lĩnh vực

Người có công

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục: 2.001956

Tên thủ tục: Cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa được cấp Bằng

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh.

2. Lĩnh vực: Người có công.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Lập hồ sơ TTHC:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi lập danh sách.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Trường hợp có hồ sơ thì chuẩn bị một trong các giấy tờ

Giấy báo tử, Giấy chứng nhận hy sinh

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh

 

Bản chính

 

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

a. Trường hợp hồ sơ có một trong các giấy tờ: giấy báo tử, giấy chứng nhận hy sinh, Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh

Bước 1:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 20 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Tờ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

02

Dự thảo Văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản giấy

Văn bản điện tử

01

03

Hồ sơ của đối tượng đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công)

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản giấy

Văn bản điện tử

01

02

Hồ sơ của đối tượng đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả cho đối tượng được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

b. Trường hợp hồ sơ không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH nhưng có căn cứ xác định thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ và có các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh

Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử của đối tượng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử cho đối tượng.

Không thực hiện trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử và chi phí báo tử đối với những trường hợp được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Giấy báo tử của đối tượng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

02

Dự thảo Văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản giấy

Văn bản điện tử

01

03

Hồ sơ của đối tượng đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản giấy

Văn bản điện tử

01

02

Hồ sơ của đối tượng đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 5: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

Bước 6: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả cho đối tượng được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

c. Trường hợp có căn cứ xác định thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ nhưng không có các căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH

Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi chuyển danh sách tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Danh sách đối tượng đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian tối thiểu là 45 ngày và lập biên bản kết quả niêm yết công khai.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Biên bản kết quả niêm yết công khai

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Đối với các trường hợp không có ý kiến khiếu nại, tố cáo của nhân dân, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử của đối tượng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử cho đối tượng.

Không thực hiện trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử và chi phí báo tử đối với những trường hợp được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Giấy báo tử của đối tượng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã thực hiện chế độ ưu đãi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

02

Dự thảo Văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản giấy

Văn bản điện tử

01

03

Hồ sơ của đối tượng đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 6: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Văn bản giấy

Văn bản điện tử

01

02

Hồ sơ của đối tượng đề nghị cấp bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 7: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

Bước 8: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả cho đối tượng được cấp bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

Địa điểm trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

01

Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

Bản chính

 

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: Không quy định.

- Theo thực tế tại địa phương:

a. Trường hợp hồ sơ có một trong các giấy tờ: giấy báo tử, giấy chứng nhận hy sinh, Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh:

+ Thời gian giải quyết tại địa phương: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian giải quyết tại trung ương: không quy định.

b. Trường hợp hồ sơ không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH nhưng có căn cứ xác định thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ và có các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh

+ Thời gian giải quyết tại địa phương: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian giải quyết tại trung ương: không quy định.

c. Trường hợp có căn cứ xác định thân nhân liệt sĩ đã được giải quyết chế độ nhưng không có các căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH

+ Thời gian giải quyết tại địa phương: 75 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử.

- Cơ quan có thẩm quyền: Thủ tướng Chính phủ.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có.

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - TBXH.

- Quyết định số 1734 /QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - TBXH.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Giấy báo tử, Giấy chứng nhận hy sinh Bắt buộc 1 0 0
2 Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh Bắt buộc 1 0 0