CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện     Mức độ 4

Lĩnh vực

Bảo trợ xã hội

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục: 2.002127

Tên thủ tục: Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1. Cấp thực hiện: Cấp huyện.

2. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi hồ sơ TTHC:

Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng gửi hồ sơ đến Phòng Lao động - TBXH.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm gửi hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

  1.  

Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP

Bản sao văn bản giấy

Bản sao chứng thực điện tử

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

Phòng Lao động - TBXH chuyển hồ sơ đến cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, người đứng đầu cơ sở quyết định dừng trợ giúp xã hội. Cơ sở lập biên bản bàn giao đối tượng về gia đình, cộng đồng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội. chuyển hồ sơ về Phòng Lao động - TBXH. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện trả kết quả cho đối tượng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích và qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng đã đăng ký.

Địa điểm trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

  1.  

Quyết định của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Theo thực tế tại địa phương: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Không có.

- Cơ quan có thẩm quyền: Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị.

- Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi.

- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

- Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội.

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ.

- Quyết định số 1593/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Bắt buộc 1 0 0 Tải file