CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế     Mức độ 2

Lĩnh vực

Người có công

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục:

Tên thủ tục: Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế

1. Cấp thực hiện: Cấp tỉnh.

2. Lĩnh vực: Người có công.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Gửi hồ sơ TTHC:

Thân nhân đối tượng gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm gửi hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

  1.  

Quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần của đối tượng đã từ trần

 

Bản trích sao

Văn bản điện tử được ký số

01

  1.  

Giấy chứng tử

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

Bước 1: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến Thân nhân đối tượng trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ, gửi hồ sơ tới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; trường hợp hồ sơ không hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do: trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

  1.  

Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

  1.  

Danh sách đề nghị trợ cấp mai táng phí

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

  1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, gửi hồ sơ tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; trường hợp hồ sơ không hợp lệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do: trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

  1.  

Công văn đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

  1.  

Danh sách đề nghị trợ cấp mai táng phí

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

  1.  

Hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện

 

Bản chính hoặc bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đúng theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, tổng hợp danh sách, lưu hồ sơ và ra quyết định hưởng trợ cấp, chuyển quyết định cùng kinh phí về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; trường hợp hồ sơ không hợp lệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do: trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

  1.  

Quyết định hỗ trợ cùng kinh phí

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Sau khi nhận được kinh phí trợ cấp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trả cho thân nhân đối tượng.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích và qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng đã đăng ký.

Địa điểm trả kết quả: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

  1.  

Quyết định hỗ trợ cùng kinh phí

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo quy định của pháp luật: 35 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Theo thực tế tại địa phương: 35 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thân nhân đối tượng.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Không có.

- Cơ quan có thẩm quyền: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có.

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Chính phủ

- Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TBXH, Bộ Tài chính.

Thành phần hồ sơ

Chưa có dữ liệu hiển thị