CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng     Mức độ 4

Lĩnh vực

Việc làm

Nội dung hướng dẫn  (Tải nội dung hướng dẫn)

Mã thủ tục:

Tên thủ tục: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Cấp thực hiện: Cấp xã.

2. Lĩnh vực: Việc làm.

3. Trình tự thực hiện:

3.1

Nộp hồ sơ TTHC:

Người lao động thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng có hộ khẩu cư trú tại tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu đề nghị được hỗ trợ gửi 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp xã (với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Địa điểm gửi hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Thành phần hồ sơ:

STT

Tên thành phần hồ sơ

Mẫu thành phần hồ sơ

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí ban đầu để đi làm việc ở nước ngoài có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú (mẫu số 01)

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hộ chiếu hoặc giấy thông hành

 

Bản sao văn bản giấy

Bản sao chứng thực điện tử

01

 1.  

Hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc thông báo của đơn vị, doanh nghiệp hoạt động đưa lao động sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận để lao động đi Trung Quốc làm việc

 

Bản sao văn bản giấy

Bản sao chứng thực điện tử

01

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2

Giải quyết hồ sơ TTHC:

Bước 1: UBND cấp xã, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài thẩm định hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc và gửi hồ sơ lên Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chất lượng thì UBND cấp xã, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổng hợp và gửi thông tin cho người lao động đề nghị bổ sung để được tiếp tục giải quyết: 02 ngày làm việc (chỉ được thực hiện một lần).

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được các điều kiện để tiếp tục giải quyết thì thực hiện trả hồ sơ ngay sau khi tiếp nhận và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị Phòng Lao động-TBXH thẩm định hồ sơ hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ đã nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND cấp xã, tại đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

 

Bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 2: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định: 6 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Công văn đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định hồ sơ hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ đã nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND cấp xã, tại đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

 

Bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 3: Căn cứ kết quả thẩm định, Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND cấp huyện xem xét quyết định: 03 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Tờ trình về việc Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Dự thảo Quyết định hỗ trợ

 

Dự thảo văn bản giấy

Dự thảo văn bản điện tử

01

 1.  

Biên bản thẩm định của Phòng Lao động - TBXH và Phòng Tài chính - Kế hoạch (Trường hợp tổ chức hội nghị thẩm định).

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Hồ sơ đã nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND cấp xã, tại đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

 

Bản sao văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ và trả kết quả cho UBND cấp xã, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài: 03 ngày làm việc. Trường hợp không quyết định phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do: 02 ngày làm việc.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện.

Kết quả thực hiện:

STT

Tên kết quả thực hiện

Mẫu kết quả thực hiện

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý do không có quyết định hỗ trợ

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

Bước 5: UBND cấp xã trả kết quả cho người lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trả kết quả cho người lao động.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích và qua địa chỉ thư điện tử của khách hàng đã đăng ký.

Địa điểm trả kết quả: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp xã hoặc Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cổng Dịch vụ công tỉnh Hà Giang (dichvucong.hagiang.gov.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Kết quả giải quyết:

STT

Tên kết quả TTHC

Mẫu kết quả TTHC

Tiêu chuẩn

Số lượng

Trực tiếp hoặc qua DVBCCI

DVC trực tuyến

 1.  

Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời, nêu rõ lý do không có quyết định hỗ trợ

 

Bản chính văn bản giấy

Văn bản điện tử được ký số

01

 1.  

Kinh phí hỗ trợ (nếu có)

 

 

 

 

4

Thời hạn giải quyết:

- Theo thực tế tại địa phương: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm.

6

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động - TBXH; Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7

Phí, lệ phí (nếu có):

Không có.

8

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

* Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Đã có hộ chiếu hoặc giấy thông hành và đã ký kết hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với doanh nghiệp xuất khẩu lao động, đơn vị được tỉnh cho phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc sau khi đã được phía Trung Quốc đồng ý tiếp nhận để sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận.

- Người lao động cư trú tại tỉnh Hà Giang được quy định tại mục a, khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11 /12/2019 của HĐND tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài và làm việc ngoài tỉnh, gồm:

- Lao động là người dân tộc thiểu số;

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật;

- Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, gồm: Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở;

- Thân nhân người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

* Đối tượng không áp dụng:

Người lao động đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2748/2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành qui định hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/07/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội; lao động đi làm việc tại Trung Quốc theo Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới đã thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 27/2/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Phương án thí điểm lựa chọn doanh nghiệp đưa lao động Hà Giang sang Trung Quốc làm việc theo Thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới.

9

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11 /12/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh

- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết một số Điều của Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang – khóa XVII kỳ họp thứ Mười một quy định về hỗ trợ người lao động tỉnh Hà Giang đi làm việc ở nước ngoài và đi làm việc ngoài tỉnh.

Thành phần hồ sơ

STTTên thành phầnB.ChínhB.SaoB.PhoToBiểu mẫu
1 Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí ban đầu để đi làm việc ở nước ngoài có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú (mẫu số 01) Bắt buộc 1 0 0
2 Hộ chiếu hoặc giấy thông hành Bắt buộc 0 1 0
3 Hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hoặc thông báo của đơn vị, doanh nghiệp hoạt động đưa lao động sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận để lao động đi Trung Quốc làm việc Bắt buộc 0 1 0