HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 285 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
2 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
3 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
4 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
5 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
6 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
7 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
8 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, huyện UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
9 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
10 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
11 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
12 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
13 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
14 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Hỗ trợ đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận và đi làm việc ngoài tỉnh UBND HUYỆN BẮC QUANG Đăng nhập
12345678910...Cuối