HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 51 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
2 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
3 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
4 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
5 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án). BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
6 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
7 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
8 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
9 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
10 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
11 Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
12 Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
13 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
14 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
15 Ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Đăng nhập
1234