HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 439 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
3 Hỗ trợ người lao động đi làm việc ngoài tỉnh UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
4 Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
5 Hỗ trợ đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận và đi làm việc ngoài tỉnh UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
6 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
7 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
8 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
9 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN MÈO VẠC
10 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
12 Xóa đăng ký phương tiện UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
13 Xác nhận liệt sĩ đối với những trường hợp hy sinh từ 31/12/1994 trở về trước UBND HUYỆN MÈO VẠC Đăng nhập
14 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12345678910...Cuối