HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 402 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
4 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
5 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
6 Hỗ trợ người lao động đi làm việc ngoài tỉnh UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
7 Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
8 Hỗ trợ đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận và đi làm việc ngoài tỉnh UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
9 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
10 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
12 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
13 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
15 Xóa đăng ký phương tiện UBND HUYỆN QUẢN BẠ Đăng nhập
12345678910...Cuối