HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 106 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
3 Xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Hà Giang tiêu biểu”, “Doanh nhân Hà Giang tiêu biểu” TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
4 Thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
5 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
6 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
7 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo SỞ NỘI VỤ Đăng nhập
8 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
9 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
10 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 2Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
13 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh SỞ NỘI VỤ Đăng nhập
14 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo SỞ NỘI VỤ Đăng nhập
15 Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12345678