HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 94 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
2 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
3 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
4 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
5 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
6 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
7 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
8 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
9 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
10 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
11 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
12 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
13 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
14 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (cấp tỉnh) SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
15 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Đăng nhập
1234567