HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 134 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
2 Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
3 Thi tuyển công chức TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
4 Xét tuyển công chức TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
5 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
6 Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
7 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
8 Tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
9 Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
10 Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
11 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam. TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
12 Xét Công nhận lại “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu" TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
13 Xét Công nhận “Làng văn hóa du lịch tiêu biểu" TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
14 Thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
15 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG Đăng nhập
123456789