HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 262 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
3 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
4 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
5 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
6 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh. UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
7 Hỗ trợ người lao động đi làm việc ngoài tỉnh UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
8 Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
9 Hỗ trợ đơn vị đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận và đi làm việc ngoài tỉnh UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
10 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
11 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
12 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
13 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
14 Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện UBND HUYỆN VỊ XUYÊN Đăng nhập
12345678910...Cuối