HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Chọn cơ quan:
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    (Tổng số: 39 thủ tục)
STTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNHNƠI TIẾP NHẬNGỬI HỒ SƠ
1 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Trường hợp cấp cho Doanh nghiệp bưu chính làm chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam) SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
2 Thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
3 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
4 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
5 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
6 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
7 Cấp lại giấy phép hoạt động in SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
8 Đăng ký hoạt động cơ sở in SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
9 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
10 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
11 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
12 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
13 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
14 Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
15 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Đăng nhập
123