BÁO CÁO TỔNG HỢP
BƯỚC 2: chọn tiêu chí báo cáo
BÁO CÁO TỔNG HỢP
STT Cơ quan Tổng Kỳ trước chuyển qua Tiếp nhận Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Đúng hạn Sớm hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn